HrvatskiSlovenscinaItalianEnglishDeutsch
Nepremi?nine otok Krk
Kategorije
Apartmaji otok Krk
Stanovanja otok Krk
Hie otok Krk
Ville otok Krk
Kamnite hie otok Krk
Stare hie otok Krk
Zemlji?a otok Krk
Poslovni prostori otok Krk
Grad Krk nepremi?nine
Apartmaji grad Krk
Stanovanja grad Krk
Hie grad Krk
Ville grad Krk
Kamnite hie grad Krk
Stare hie grad Krk
Zemlji?a grad Krk
Poslovni prostori grad Krk
Punat nepremi?nine
Apartmaji Punat
Stanovanja Punat
Hie Punat
Ville Punat
Kamnite hie Punat
Stare hie Punat
Zemlji?a Punat
Poslovni prostori Punat
Omialj nepremi?nine
Apartmaji Omialj
Stanovanja Omialj
Hie Omialj
Ville Omialj
Kamnite hie Omialj
Stare hie Omialj
Zemlji?a Omialj
Poslovni prostori Omialj
Vrbnik nepremi?nine
Apartmaji Vrbnik
Stanovanja Vrbnik
Hie Vrbnik
Ville Vrbnik
Kamnite hie Vrbnik
Stare hie Vrbnik
Zemlji?a Vrbnik
Poslovni prostori Vrbnik
Njivice nepremi?nine
Apartmaji Njivice
Stanovanja Njivice
Hie Njivice
Ville Njivice
Kamnite hie Njivice
Stare hie Njivice
Zemlji?a Njivice
Poslovni prostori Njivice
Malinska nepremi?nine
Apartmaji Malinska
Stanovanja Malinska
Hie Malinska
Vile Malinska
Kamnite hie Malinska
Stare hie Malinska
Zemlji?a Malinska
Poslovni prostori Malinska
Baka nepremi?nine
Apartmaji Baka
Stanovanja Baka
Hie Baka
Ville Baka
Kamnite hie Baka
Stare hie Baka
Zemlji?a Baka
Poslovni prostori Baka
Uvala Soline nepremi?nine
Apartmaji uvala Soline
Stanovanja uvala Soline
Hise uvala Soline
Ville uvala Soline
Kamnite hie uvala Soline
Stare hie uvala Soline
Zemlji?a uvala Soline
Poslovni prostori Uvala Soline
ilo nepremi?nine
Apartmaji ilo
Stanovanja ilo
Hie ilo
Ville ilo
Kamnite hie ilo
Stare hie ilo
Zemlji?a ilo
Poslovni prostori ilo
Dobrinj nepremi?nine
Apartmaji Dobrinj
Stanovanja Dobrinj
Hie Dobrinj
Ville Dobrinj
Kamnite hie Dobrinj
Stare hie Dobrinj
Zemlji?a Dobrinj
Poslovni prostori Dobrinj
Nepremi?nine Rijeka
Kategorije
Apartmaji Rijeka i okolica
Stanovanja Rijeka i okolica
Hie Rijeka i okolica
Ville Rijeka i okolica
Kamnite hie Rijeka i okolica
Stare hie Rijeka i okolica
Zemlji?a Rijeka i okolica
Poslovni prostori Rijeka i okolica
Bakar nepremi?nine
Apartmaji Bakar
Stanovanja Bakar
Hie Bakar
Ville Bakar
Kamnite hie Bakar
Stare hie Bakar
Zemljita Bakar
Poslovni prostori Bakar
Kastav nepremi?nine
Apartmaji Kastav
Stanovanja Kastav
Hie Kastav
Ville Kastav
Kamnite hie Kastav
Ku?e starine Kastav
Zemljita Kastav
Poslovni prostori Kastav
Kostrena nepremi?nine
Apartmaji Kostrena
Stanovanja Kostrena
Ku?e Kostrena
Ville Kostrena
Kamnite hie Kostrena
Ku?e starine Kostrena
Zemljita Kostrena
Poslovni prostori Kostrena
Kraljevica nepremi?nine
Apartmaji Kraljevica
Stanovanja Kraljevica
Ku?e Kraljevica
Vile Kraljevica
Kamnite hie Kraljevica
Ku?e starine Kraljevica
Zemljita Kraljevica
Poslovni prostori Kraljevica
Vikovo nepremi?nine
Apartmaji Vikovo
Stanovanja Vikovo
Hie Vikovo
Vile Vikovo
Kamnite hie Vikovo
Ku?e starine Vikovo
Zemljita Vikovo
Poslovni prostori Vikovo
Rijeka nepremi?nine
Apartmaji Rijeka
Stanovanja Rijeka
Hie Rijeka
Ville Rijeka
Kamnite hie Rijeka
Stare hie Vikovo
Zemlji?a Rijeka
Poslovni prostori Rijeka
Nepremi?nine Opatija
Kategorije
Apartmaji Opatija rivijera
Stanovanja Opatija rivijera
Hie Opatija rivijera
Ville Opatija rivijera
Kamnite hie Opatija rivijera
Stare hie Opatija rivijera
Zemlji?a Opatija rivijera
Poslovni prostori Opatija rivijera
Opatija nepremi?nine
Apartmaji Opatija
Stanovanja Opatija
Hie Opatija
Ville Opatija
Kamnite hie Opatija
Stare hie Opatija
Zemlji?a Opatija
Poslovni prostori Opatija
Ika nepremi?nine
Apartmaji Ika
Stanovanja Ika
Hie Ika
Ville Ika
Kamnite hie Ika
Stare hie Ika
Zemlji?a Ika
Poslovni prostori Ika
I?i?i nepremi?nine
Apartmaji I?i?i
Stanovanja I?i?i
Hie I?i?i
Ville I?i?i
Kamnite hie I?i?i
Stare hie I?i?i
Zemlji?a I?i?i
Poslovni prostori I?i?i
Lovran nepremi?nine
Apartmaji Lovran
Stanovanja Lovran
Hie Lovran
Ville Lovran
Kamnite hie Lovran
Stare hie Lovran
Zemlji?a Rijeka
Poslovni prostori Lovran
Matulji nepremi?nine
Stanovanja Matulji
Hie Matulji
Ville Matulji
Kamnite hie Matulji
Stare hie Matulji
Zemlji?a Matulji
Poslovni prostori Matulji


HNB te?ajna lista

30.05.2020
Middle
EUR EUR
1
7,584021
We have 48 guests online
Home Politika privatnosti
Napaka
  • XML Parsing Error at 1:787. Error 9: Invalid character
Politika privatnosti
...

"LIBURNIA" - NEKRETNINE
Adresa: Dobrie Cesari?a 28 Rijeka, 51000
OIB: 23883717718
Vl.: Branka Miletta
IBAN: HR08 2500009-1101204541 (Addiko Bank d.d.)

Temeljem Zakona o zatiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vije?a od 27. travnja 2016. o zatiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka obrt Liburnia nekretnine, Dobrie Cesari?a 28, Rijeka, dana 24.05.2018. godine donosi

PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORITENJU, TE ZATITI OSOBNIH PODATAKA

?lanak I.

Vo?enje obrade podataka

Liburnia nekretnine, OIB : 23883717718, Dobrie Cesari?a 28, Rijeka, je voditelj obrade osobnih podataka.
Pravila privatnosti se primjenjuju na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obra?ujemo, izravno ili putem svojih partnera.
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizi?ku osobu ?iji je identitet utvr?en ili se moe utvrditi, izravno ili neizravno.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvrena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
Ova Pravila se ne primjenjuju na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne moe povezati s odre?enom fizi?kom osobom.

?lanak II.

Kako prikupljamo osobne podatke

Obrt Liburnia nekretnine prikuplja osobne podatke, izme?u ostalog, u sljede?im slu?ajevima:
    ukoliko izravno koristite nae usluge
    ukoliko nam nai partneri dostave podatke na dozvoljen na?in
    ukoliko smo osobne podatke dobili iz drugih izvora, na primjer od posrednika za poslovne adrese
    ukoliko ste mla?i od 16 godina, molimo vas da nam ne pruate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika

?lanak III.

Koji podaci se mogu prikupljati

Moemo prikupljati sljede?e vrste podataka:
    Kontaktni podaci ime i prezime, privatna adresa, privatna e-mail adresa, datum i godina ro?enja, OIB, bankovni ra?un, telefonski broj i ostali podaci nuni za obavljanje poslovnih zadataka
    Informacije o uslugama - informacije o kupoprodaji, uklju?uju?i korisni?ki identitet kupca i identitet prodavatelja, broj ra?una ili ugovora i informacije o ?injenici koritenja naih usluga, uklju?uju?i prigovore i zahtjeve

?lanak IV.

Kako se podaci mogu koristiti

Koritenje osobnih podataka u skladu s propisima o zatiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih osnova, a mi ovim pravilnikom utvr?ujemo osnove za svaku upotrebu osobnih podataka:
1.    Vai osobni podaci koristiti ?e se za obradu ponuda, ra?una i uplata (internet bankarstvom, op?om uplatnicom ili na neki drugi na?in). Pruanje osobnih podataka u navedene svrhe  predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pruite, to ?e utjecati na ispravno izvrenje ili ga ?ak onemogu?iti.
2.    Obrt Liburnia nekretnine podlijee zakonima Hrvatske i duana ih se pridravati, uklju?uju?i pruanje vaih podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima. Tamo gdje je to doputeno, izravno ?emo vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprije?avanje ili otkrivanje zlo?ina.

?lanak V.

Kako ?uvamo sigurnost vaih podataka

Koristimo razne sigurnosne mjere, uklju?uju?i enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zatitili i odrali sigurnost, integritet i dostupnost vaih podataka.
Izme?u ostalog, koristimo i sljede?e mjere:
    strogo ograni?en osobni pristup vaim podacima po na?elu nunog pristupa
    sigurni prijenos prikupljenih podataka,
    postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlatenog pristupa
    trajno pra?enje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprije?avanja zlouporabe osobnih podataka.
Svi vai podaci pohranjuju se na naim sigurnim posluiteljima te im se pristupa i koristi u skladu s naim pravilima i standardima sigurnosti.
Zatita privatnosti vaih podataka je trajna, te obrt Liburnia - nekretnine poduzima sve mjere potrebne za zatitu istih sukladno vae?oj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obra?ujemo na siguran na?in, uklju?uju?i zatitu od neovlatene ili nezakonite obrade te od gubitka.

?lanak VI.

Koliko dugo zadravamo vae podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obra?ujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvrenje odre?ene legitimne svrhe, osim ako vae?im propisima nije za pojedinu svrhu predvi?eno due vrijeme ?uvanja.
Osobni podaci koji vie nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se unitavaju na siguran na?in.


?lanak VII.

Kako nas kontaktirati, vaa prava na zatitu podataka i pritubu tijelu za zatitu podataka

Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe vaih podataka, kontaktirajte nas na e-mail: CLOAKING , ili na telefone 098 402-179 ; 051/626-482 .
U svakom trenutku imate pravo:
    traiti nas da vam pruimo dodatne informacije o na?inu na koji koristimo vae podatke
    da vam poaljemo ispis osobnih podataka koje ste nam dali
    traiti nas da ispravimo sve neto?nosti u podacima koje imamo
    traiti nas da izbriemo sve podatke u odnosu na koje vie nemamo zakonsku osnovu za upotrebu.